Aquesta web ha estat creada amb caràcter informatiu i per a ús dels usuaris. A través d’aquest avís legal, se pretén regular l’accés i l’ús d’aquesta web, així com la relació amb els usuaris.

Accedint a aquesta s’accepten les següents condicions:

  • L’accés a aquesta web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

  • Per accedir a la web no suposa cap tipus de relació comercial.

  • El correu electrònic pot ser utilitzat com una eina de comunicació amb els diferents serveis.

  • A la web s’ofereix informació sobre els serveis professionals del centre.

Confidencialitat

La web de Glòria Pujolràs Riera respecta la confidencialitat de les dades relatives als pacients i visitants, complint amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les dades facilitades per els pacients seran incorporats als fitxers de caràcter personal dels quals Glòria Pujolràs Riera es la responsable i seran conservats de manera confidencial.

Les dades dels pacients podran ser tractades gratuïtament amb el dret d’oposició, accés e informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius en els temes especificats en la Llei Orgànica 15/1999. Per exercir aquest dret poden enviar una comunicació per escrit a gloriapujolras@hotmail.com